Месна заједница

Home  /  О месту  /  Месна заједница

Месна заједница, преко својих органа обавља следеће послове:

1. доноси програм рада, финансијски план и завршни рачун Месне заједнице;

2. стара се о задовољавању потреба грађана у области: урбанизма и грађења, комуналних делатности, путева, улица, тргова, јавног превоза, културе, физичке културе, основног образовања, примарне здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци и омладини, јавном обавештавању, заштите и унапређења животне средине и другим областима од непосредног интереса за грађане;

3. стара се о реализацији уведеног самодоприноса и увођењу новог;

4. сарађује са установама и предузећима ради остварења заједничких интереса од значаја за грађане са подручја Месне заједнице;

5. обавља послове у случајевима елементарних непогода на подручју Месне заједнице и подручју Града Зрењанина у складу са одлукама органа града Зрењанина;

6. утврђује услове коришћења пашњака и утрина;

7. обавља послове које јој повери град Зрењанин у складу са законом, одлукама и другим општим актима;

8. обавља и друге послове утврђене Статутом МЗ, Одлуком о месним заједницама и другим актима.

 

2. Одлука о месним заједницама:
Одлуком о месним заједницама (донетом на седници Скупштине града Зрењанина одржаној 17.12.2008.г.), у складу са Статутом града Зрењанина, одређују се подручја за која се образујуу месне заједнице, организација и начин обављања послова у месној заједници и друга питања од значаја за рад месних заједница.
Месне заједнице се образују ради задовољавања потреба од непосредног заједничког интереса за грађане на одређеном подручју града по претходно прибављеном мишљењу грађана са тог подручја.
У месној заједници грађани задовољавају заједничке потребе које сами утврде Статутом месне заједнице. 1. Статут МЗ „Ботош“ (усвојен на седници Савета МЗ „Ботош“ 29.12.2008.г.):
Месна заједница образује се ради задовољавања потреба од непосредног заједничког интереса за грађане, заједничких потреба утврђених овим Статутом као и ради обезбеђења услова за што непосредније вршење послова Града.
Месна заједница има својство правног лица у погледу права и обавеза утврђених Одлуком о месним заједницама и овим Статутом.
Месна заједница је нестраначка интересна заједница грађана.

Месна заједница, преко својих органа, обавља следеће послове:
– доноси програм рада, финансијски план и завршни рачун месне заједнице;
– стара се о задовољавању потреба грађана у области: урбанизма и грађења, комуналних делатности, путева, улица, тргова, јавног превоза, културе, физичке културе, основног образовања, примарне здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци и омладини, јавном обавештавању, заштите и унапређења животне средине и другим областима од непосредног интереса за грађане;
– стара се о реализацији уведеног самодоприноса и увођењу новог;
– сарађује са установама и предузећима ради остварења заједничких интереса од значаја за грађане са подручја Месне заједнице;
– обавља послове у случајевима елементарних непогода на подручју Месне заједнице и подручју града Зрењанина у складу са одлукама органа града Зрењанина;;
– утврђује услове коришћења пашњака и утрина;
– обавља послове које јој повери град Зрењанин у складу са законом, одлукама и другим општим актима;
– обавља и друге послове утврђене Статутом МЗ, овом Одлуком и другим актима.